BlitzWolf - simplify your life

Ogólne warunki umowy sprzedaży

Ogólne warunki Umowy Sprzedaży
I Postanowienia ogólne

1. Regulamin zawiera zasady funkcjonowania Sklepu internetowego, działającego pod adresem: www.blitzwolfshop.pl, który prowadzony jest przez Generation-Tech Kft. z siedzibą w Krakowie, w tym zasady dokonywania przez Klientów Zamówień.

2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Sprzedawca lub Sprzedający - Generation-Tech Kft. z siedzibą w Veresegyhaz (kod: 13-09-207607), Numer podatkowy UE: HU28764553

Klient - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych.
Konsument - przedsiębiorca – klient będący osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Konsument - klient będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą (Sprzedawcą) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Sklep - sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.conrad.pl.
Produkt - rzecz lub rzeczy ruchome przeznaczone do sprzedaży, dostępne w Sklepie.
Cena - cena Produktu umieszczona na stronie internetowej Sklepu przy każdym Produkcie. Ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena nie uwzględnia Kosztów dostawy Produktu do Miejsca dostawy.
Koszty dostawy - koszty związane z dostarczeniem Produktu do Miejsca dostawy.
Termin dostawy - termin dostarczenia Produktu do Miejsca dostawy.
Dostawca - firma kurierska, której Sprzedawca powierza dostawy Produktów.
Zamówienie - zamówienie Produktu złożone przez Klienta, zgodnie z Regulaminem. Zamówienie stanowi ofertę zakupu.
Miejsce dostawy - adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu, na terenie RP.
Ustawa - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287).

3. Sprzedawca prowadzi działalność w zakresie sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu sieci Internet.

4. Sprzedawca realizuje Zamówienia jedynie na terenie RP.

5. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu są zaproszeniem do składania ofert przez Klientów i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Produktów, objętych obowiązującą w określonym czasie promocją.

7. Sprzedawca informuje, że komputer Klienta i oprogramowanie komputera powinny spełniać następujące wymagania: Komputer z systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej (Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JawaScript i cookies lub Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą Java, JavaScript i cookies) dla urządzeń mobilnych: urządzenie mobilne z systemem operacyjnym (IOS 8 lub wyższy; Android 4.0 lub wyższy; Windows Phone 7 lub wyższy) umożliwiającymi uruchomienie przeglądarki internetowej (z włączoną obsługą Java, JavaScript i cookies).

8. Klientów obowiązuje bezwzględny zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

9. Sprzedawca prowadzi obsługę mailową Klientów od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych od pracy. Sprzedawca na potrzeby obsługi Zamówień kontaktuje się z Klientami drogą elektroniczną na podany adres e-mail lub telefonicznie.

10. Treści umów sprzedaży zawieranych w Sklepie są przechowywane przez system informatyczny Sklepu przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty zawarcia każdej z umów. Każdy zarejestrowany Klient, po zalogowaniu ma dostęp do wszystkich swoich umów sprzedaży zawartych w Sklepie.

11. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

II Składanie Zamówień

1. Klient może złożyć Zamówienie w Sklepie, korzystając z jednej z następujących opcji:

poprzez stronę internetową Sklepu: www.blitzwolfshop.pl
poprzez pocztę elektroniczną (e-mail), wysłaną na adres e-mailowy Sprzedawcy: info@blitzwolf.hu
telefonicznie pod nr tel. (+3670) 224 90 89;
wysyłając formularz zamówienia zamieszczony w katalogach prezentujących Produkty.

2. Złożenie Zamówienia poprzez stronę internetową Sklepu jest możliwe po:

dokonaniu wyboru zamawianych Produktów (dodanie Produktów do "koszyka zamówień");
wypełnieniu formularza rejestracyjnego (rejestracja), z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej;
zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu.

3. Rejestracja odbywa się jednorazowo. Kolejne Zamówienia mogą być składane na podstawie uprzednio zarejestrowanego loginu i hasła Klienta. Login i hasło mają charakter poufny. Klient korzystający z loginu i hasła posiada możliwość aktualizacji swoich danych podanych po zalogowaniu.

4. Klient ma możliwość złożenia Zamówienia poprzez stronę internetową Sklepu, bez konieczności rejestracji i logowania się, po uprzednim prawidłowym wypełnieniu formularza, znajdującego się pod zakładką "Szybkie zakupy".

5. Klient może złożyć Zamówienie również:

za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na adres info@blitzwolf.hu - przez całą dobę;
telefonicznie pod nr tel. +36 70 224 90 89 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 (koszt połączenia według stawek operatora Klienta).

6. Zamówienie składane w formie mailowej lub telefonicznej powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko Klienta, miejsce zamieszkania, Miejsce dostawy, nazwę Produktu, numer Produktu, ilość sztuk, cenę Produktu, formę płatności, NIP (w przypadku firm), oraz odpowiednio adres e-mail lub numer telefonu.

7. W przypadku Konsumentów oraz Konsumentów - przedsiębiorców, do złożenia Zamówienia poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie konieczne jest jego potwierdzenie w odpowiedzi na e-mail Sprzedawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1.

8. W przypadku wątpliwości, co do rzeczywistego zamiaru Klienta zawarcia umowy lub jej realizacji, Sprzedawca zastrzega sobie prawo uzyskania dodatkowego potwierdzenia Zamówienia w formie e-mailowej.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego, w przypadku, gdy Klient nie podał wszystkich danych niezbędnych do realizacji Zamówienia.

III Obsługa Zamówień

1. Po złożeniu Zamówienia Klient w ciągu 1 godzin otrzyma e-mail określający szczegóły Zamówienia, w tym nazwę Produktu, numer Produktu, ilości sztuk, cenę Produktu, koszty i sposób realizacji Zamówienia (dostawa, Miejsce dostawy i Termin dostawy, Koszty dostawy albo w przypadku wyboru takiej opcji przez Klienta termin odbioru Produktu w siedzibie Sprzedawcy i koszt odbioru), całkowita suma do zapłaty, termin zapłaty, a także numer Zamówienia.

2. W mailu, o którym mowa w ust. 1 Konsument oraz Konsument - przedsiębiorca otrzyma informacje obejmujące:

główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem lub Konsumentem - przedsiębiorcom;
dane identyfikujące Sprzedawcę, w tym adres, adres poczty elektronicznej oraz numery telefonu; adres składania reklamacji;
łączną cenę i koszty dostawy;
sposób i termin zapłaty;
sposób i termin spełnienia świadczenia oraz stosowaną przez Sprzedawcę procedurę rozpatrywania reklamacji;
sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie Ustawy, ze wskazaniem wyjątków, a także wzór formularza odstąpienia od umowy, zawarty w załączniku do Ustawy;
koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument lub Konsument - przedsiębiorca, koszty zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;
obowiązek Sprzedawcy dostarczenia rzeczy bez wad;
istnienie i treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposób ich realizacji;
funkcjonalność treści cyfrowych oraz techniczne środki ich ochrony;
mające znaczenie interoperacyjności treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć;
możliwość skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

3. Wszystkie zamówienia złożone do godziny 16 danego dnia obsługiwane są przez Sprzedawcę w tym samym dniu roboczym. Zamówienia złożone po godzinie 16 danego dnia obsługiwane są przez Sprzedawcę na następny dzień roboczy.

IV Terminy dostawy

1. Termin dostawy wskazany jest każdorazowo dla Produktu i widoczny jest przy Produkcie.

2. Termin dostawy liczony jest w dniach roboczych (z wyłączeniem sobót) od dnia złożenia Zamówienia - w przypadku wyboru płatności "za pobraniem" albo od dnia zapłaty - w przypadku wyboru innej formy płatności.

3. Sprzedawca poinformuje Klienta o wysyłce Produktu z Magazynu Sprzedawcy.

4. W przypadku opóźnienia w realizacji Zamówienia, Klient może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania Produktu, a po jego bezskutecznym upływie, może od umowy odstąpić.

5.  W wypadku braku możliwości realizacji Zamówienia z uwagi na niedostępność Produktu, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta, który może, bez utraty innych roszczeń:

 • Wyrazić zgodę na zmianę Terminu dostawy;
 • Zmienić Zamówienie;
 • Odstąpić od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, Sprzedawca niezwłocznie zwróci Klientowi uiszczoną kwotę, jeżeli Klient dokonał przedpłaty.

7. W przypadku Klientów niebędących konsumentami lub Konsumentami - przedsiębiorcami, uprawnienie do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 5 lit c uzależnione jest od uprzedniego wezwania do wykonania umowy przez Sprzedawcę z wyznaczeniem terminu dodatkowego, chyba że Produkt został całkowicie wyprzedany. W takim wypadku Sprzedawca niezwłocznie zwróci Klientowi uiszczoną kwotę, jeśli Klient dokonał przedpłaty.

8.  Postanowienia Regulaminu dotyczące Terminu dostawy stosuje się odpowiednio do terminu, w którym Produkt będzie możliwy do odbioru w Puncie Odbioru Osobistego, w przypadku wyboru przez Klienta takiej formy realizacji Zamówienia.

V Realizacja Zamówienia: Dostawa

1. Sprzedawca będzie realizował Zamówienia w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem Dostawcy, zgodnie z treścią złożonej przez Klienta dyspozycji w trakcie składania zamówienia.

2. Koszt dostawy podany jest na stronie internetowej Sklepu i każdorazowo obliczany jest przy wyborze przez Klienta Produktów (uzależniony jest od wybranej formy płatności i dostawy).

3. W przypadku, gdy wybrany Produkt ma wagę powyżej 20 kg lub wymiary powyżej 60 cm x 60 cm, Koszt dostawy zostanie ustalony indywidulanie z Klientem przez BOK.

4. W przypadku, gdy przesyłka w chwili dostawy nosi ślady naruszenia, dające się z zewnątrz zauważyć, Klient niebędący konsumentem ani Konsumentem – przedsiębiorcą powinien odmówić przyjęcia przesyłki, zgłosić Dostawcy żądanie protokolarnego ustalenia stanu przesyłki. W każdym przypadku taki Klient powinien w terminie 2 dni poinformować Sprzedawcę o uszkodzeniu przesyłki i udzielić Sprzedawcy wszelkich informacji niezbędnych w celu ustalenia odpowiedzialności Dostawcy.

5. Po zrealizowaniu Zamówienia Sprzedawca prześle Klientowi fakturę VAT na adres elektroniczny Klienta.

VI Płatności

1. Klient ma możliwość wyboru formy płatności spośród następujących form:

Płatność online: za pośrednictwem serwisów: Serwisu PayU, Sofort (Klarna) - w chwili składania Zamówienia
Wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy - w terminie 3 dni od złożenia Zamówienia
Gotówką - do rąk Dostawcy przy odbiorze Produktu w Miejscu dostawy ("za pobraniem").

2. Przelew z odroczonym terminem płatności - jest to forma płatności przyznawana po indywidualnych ustaleniach z klientem biznesowym. Termin płatności zależy głównie od wielkości i regularności zakupów.

3. W przypadku płatności realizowanej przelewem bankowym lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu: imię i nazwisko / nazwę Klienta oraz numer Zamówienia. Należność należy wpłacić na rachunek bankowy Sprzedawcy: HU27120210060173986200100009.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Produktów wysłanych do Klientów niebędących konsumentami oraz Konsumentami – przedsiębiorcami, do momentu zapłaty Ceny.

VII Odstąpienie od Umowy

1. Niniejszy paragraf ma zastosowanie wyłącznie dla Konsumentów oraz Konsumentów - przedsiębiorców.

2. Konsumentowi oraz Konsumentowi – przedsiębiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta przedsiębiorcy lub wskazaną przez niego osobę trzecią, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

3. Konsument lub Konsument – przedsiębiorca chcąc skorzystać z prawa. Sprzedawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na stronie Sklepu: https://www.blitzwolfshop.pl/Zwroty

4. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi przedsiębiorcy potwierdzenie otrzymania odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta / Konsumenta – przedsiębiorcę, każda ze stron jest zobowiązana do zwrotu wszystkiego, co otrzymała od drugiej strony. Konsument pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

6. Zwracany Produkt należy wysłać niezwłocznie na adres: Hungary, 2112 Veresegyhaz, Mezo utca 12. lub na adres siedziby Sprzedawcy, podany w § 1, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

7. Sprzedawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta przedsiębiorcy o odstąpieniu od umowy, zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty realizacji Zamówienia (Koszty dostawy), z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej.

8. Sprzedawca dokona zwrotu płatności, o których mowa powyżej, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument - przedsiębiorca, chyba że Konsument - przedsiębiorca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta przedsiębiorcy do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta przedsiębiorcy dowodu jego odesłania, w zależności które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Jeżeli Konsument przedsiębiorca wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów .

11. Konsument - przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania przedmiotu.

12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 Ustawy, tj. w odniesieniu do umów:

O świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta przedsiębiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta przedsiębiorcy lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (dla nas takimi produktami są zazwyczaj słuchawki i douszne, okulary przeciwsłoneczne i monitory, zegarki);
W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
W której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, 

dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
W której Konsument - przedsiębiorca wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument - przedsiębiorca żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
Zawartej w drodze aukcji publicznej.
O świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przedsiębiorcy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

13. W przypadku częściowego odstąpienia od umowy, tj. w zakresie niektórych spośród nabytych Produktów, w sytuacji gdy Koszty dostawy były uzależnione od liczby zakupionych Produktów zostaną one zwrócone w części stanowiącej nadwyżkę powyżej Kosztów dostawy, skalkulowanych dla Produktu lub Produktów, od których zakupu Klient nie odstępuje. W przypadku, gdy Klient wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego (wyższe od najniższych Koszty dostawy), Sprzedający zwróci Klientowi, który odstępuje od umowy, kwotę będącą równowartością najtańszego sposobu dostarczenia Produktu (najniższe Koszty dostawy).

14. W przypadku odstąpienia od umowy, po odbiorze Produktu, Konsument - przedsiębiorca otrzyma od Sprzedawcy fakturę korygującą, o ile wcześniej wystawiona była dla niego faktura.

15. Załącznik - wzór formularza odstąpienia od umowy: https://blitzwolf.hu/zwrot-produktu

VIII Obowiązek dostarczenia Produktu bez wad, reklamacje

1. Sprzedawca odpowiada za dostarczenie Produktu bez wad, na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym.

2. W przypadku wystąpienia wad, Klient może dochodzić swoich uprawnień z rękojmi, a w przypadku jej udzielenia - również z gwarancji.

3. W przypadku rękojmi Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili, a także za wady prawne.

4. Na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym w ramach rękojmi Klient może żądać:

Naprawy
Wymiany Produktu na wolny od wad;
Obniżenia Ceny;
Odstąpienia od umowy - o ile wada jest istotna.

5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu.

6. Reklamacji podlega również niekompletna realizacja Zamówienia tj. dostawa mniejszej ilości Produktów niż zamówione przez Klienta. W takiej sytuacji dla złożenia reklamacji wystarczy przesłanie reklamacji.

7. W celu zareklamowania wadliwego Produktu na podstawie rękojmi, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wadliwości Produktu, ze wskazaniem czy korzysta z rękojmi, czy z gwarancji (w przypadku gdy została udzielona gwarancja), przyczyny reklamacji (w przybliżeniu podać na czym wada polega), podaniem swoich danych, w tym: imię i nazwisko lub firma, adres email lub numer telefonu, potrzebnych do rozpatrzenia reklamacji. Klient powinien wskazać wybrany sposób realizacji reklamacji: naprawa, wymiana, obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy o ile wada jest istotna. Reklamację można złożyć również przy wykorzystaniu formularza reklamacji, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.

8. Protokół reklamacyjny
Reklamację gwarancyjną możesz złożyć pod poniższym linkiem:
https://www.blitzwolfshop.pl/reklamacja-produktu

Pola do wypełnienia:
- Nazwa
- Tytuł
- Numer zamówienia
- Nazwa produktu
- Opis reklamacji
- Załącz obraz

9. W celu skorzystania z możliwości odbioru reklamowanego Produktu przez Sprzedawcę, Klient może skontaktować się z BOK.

10. Z prawa odstąpienia nie można skorzystać w następujących przypadkach

Sprzedawca w szczególności zwraca Twoją uwagę na fakt, że nie możesz skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z sekcją 29 dekretu rządowego 45/2014 (II.26). W przypadkach określonych w ust. 1:

- W przypadku umowy o świadczenie usług, po spełnieniu całości usługi, jeżeli przedsiębiorca przystąpił do świadczenia za wyraźną, uprzednią zgodą konsumenta, a konsument przyjął do wiadomości, że traci prawo do odstąpienia od umowy po zakończeniu całości usługi;

- W odniesieniu do produktu lub usługi, których cena lub wynagrodzenie zależy od ewentualnych wahań na rynku finansowym, nawet w okresie wyznaczonym na skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy, na który Spółka nie ma wpływu;

- w przypadku produktu nieprefabrykowanego, który został wytworzony na podstawie instrukcji lub na wyraźne życzenie konsumenta, albo w przypadku produktu wyraźnie dostosowanego do potrzeb konsumenta;
w sprawie produktu łatwo psującego się lub produktu, który przez krótki czas zachowuje swoją jakość;

- w przypadku Produktu w zamkniętym opakowaniu, którego po otwarciu po dostarczeniu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub higienę; (dla nas takimi produktami są zazwyczaj słuchawki i douszne, okulary przeciwsłoneczne i monotorowe, zegarki)

- w odniesieniu do Produktu, który po dostarczeniu ze względu na swój charakter zostaje nierozłącznie zmieszany z innym Produktem;

- W przypadku napoju alkoholowego, którego rzeczywista wartość zależy od wahań rynkowych w sposób niezależny od Spółki i którego cena została uzgodniona przez strony przy zawarciu umowy sprzedaży, ale wykonanie umowy trwa jedynie nastąpić po trzydziestym dniu od zawarcia umowy;

- w przypadku umowy handlowej, w której przedsiębiorca udaje się do konsumenta na wyraźne żądanie konsumenta w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;

- W zakresie sprzedaży i zakupu nagrań audio i wideo w zapieczętowanym opakowaniu, a także kopii oprogramowania komputerowego, jeżeli Konsument otworzył opakowanie po przekazaniu (w naszym przypadku np. portfel kryptowalut);

- W odniesieniu do dzienników, czasopism i periodyków, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

- W przypadku umów zawieranych w drodze aukcji publicznej;

- W przypadku treści danych cyfrowych umieszczonych na niefizycznym nośniku danych, jeżeli przedsiębiorca przystąpił do świadczenia za wyraźną, uprzednią zgodą konsumenta, a konsument jednocześnie za tą zgodą oświadczył, że utraci prawo do prawo odstąpienia od umowy po rozpoczęciu świadczenia.

11. Sprzedawca w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji poinformuje Klienta o rozpatrzeniu reklamacji.

12. Klient nie będący Konsumentem ani Konsumentem – przedsiębiorcą, traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady Produktu jeżeli nie zbadał Produktu w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej stwierdzenia, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej stwierdzenia. Do zachowania w/w terminu wystarczy wysłanie przed jego terminem zawiadomienia o wadzie.

13. W stosunku do Klientów nie będących Konsumentami ani Konsumentami - przedsiębiorcami odpowiedzialność Sprzedawcy ogranicza się wyłącznie do zaspokojenia roszczeń z tytułu rękojmi z wyłączeniem odpowiedzialności odszkodowawczej określonej w art. 566 k.c.

14. Konsument posiada kilka możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:

Poprzez złożenie wniosku do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między stronami (postępowanie dobrowolne, bezpłatne z wyjątkiem kosztów ewentualnych rzeczoznawców);
Poprzez złożenie wniosku do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej o rozstrzygnięcie sporu (postępowanie dobrowolne, bezpłatne z wyjątkiem kosztów ewentualnych rzeczoznawców);
Poprzez złożenie wniosku do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów o wystąpienie do Sprzedawcy w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów lub o wystąpienie do Sprzedawcy w sprawie polubownego załatwienia sporu;
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów (Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
Poprzez skorzystanie z platformy ODR jako metody pozasądowego rozwiązania sporów w związku z zawartą umową sprzedaży Produktów. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Adres poczty elektronicznej Sprzedającego: info@blitzwolf.hu

Formularza reklamacji: https://www.blitzwolfshop.pl/reklamacja-produktu

IX Gwarancje

1. Informacje o gwarancji znajdują się na stronie Sklepu, w opisie Produktu.
2. Dodatkowo informacje o treści gwarancji i sposobie realizacji uprawnień Klienta z tytułu gwarancji przekazywane są Klientowi w e-mailu, o którym mowa w § 3 ust. 1 i 2.
3. W ramach składania reklamacji z tytułu gwarancji Klient może żądać realizacji uprawnień wskazanych w oświadczeniu gwarancyjnym.

Warunki oraz koszt tej gwarancji opisane są każdorazowo przy Produkcie.

X Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klientów nie będących konsumentami

1. W stosunku do Klientów nie będących konsumentami ani Konsumentami - przedsiębiorcami, odpowiedzialność Sprzedawcy, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, ograniczona jest do rękojmi, a w przypadku jej udzielenia - również gwarancji, przy czym wyłączone są roszczenia odszkodowawcze. W pozostałym zakresie Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody (straty, utracone korzyści) powstałe w związku z niewykonaniem umowy, bądź niewłaściwym wykonaniem umowy (poza zwrotem ceny i kosztów dostawy), dostarczeniem wadliwych Produktów lub w związku z opóźnieniem w dostawie.

XI Ochrona danych osobowych

1. Administrator przetwarza dane osobowe z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Administrator spełnia obowiązki informacyjne na etapie zbierania danych od osób, których dotyczą.

3. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w dokumencie Polityka prywatności, natomiast informacje o plikach cookies znajdują się w dokumencie Polityka plików cookies.

XII Informacje handlowe, opinie Klientów

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym (newsletter), takich jak: ofert, informacji o nowościach, wyprzedażach i akcjach specjalnych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poczty elektronicznej). Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym lub poprzez zapisanie się do newslettera na stronie www.blitzwolfshop.pl). Rezygnacji z otrzymywania informacji o charakterze reklamowym i handlowym można dokonać poprzez wybranie właściwego linku, znajdującego się w e-mailu lub na stronie www.blitzwolfshop.pl

2. Sprzedawca zastrzega, że nie będzie przechowywał i wyświetlał opinii, zawierającej treści niezgodne z ust. 4 poniżej.

3. Niedopuszczalne jest zamieszczanie w opinii treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub treści propagujących przemoc oraz totalitarny ustrój państwa, a ponadto treści z użyciem wyrazów powszechnie uznanych za obelżywe; treści mogących naruszyć dobra osobiste osób trzecich, treści zawierających odesłania do innych stron internetowych; tekstów mających charakter utworu, pochodzących od osób trzecich, chyba że publikacja mieści się w ramach prawa cytatu; innych treści niezgodnych z prawem, a ponadto treści mających charakter reklamowy usług lub produktów podmiotów innych niż Sprzedawca.

4. Klient zamieszczając opinię wyraża zgodę na to, aby inni Użytkownicy lub Sprzedawca komentowali jego wypowiedzi, z poszanowaniem dóbr osobistych.

XIII Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie Sklepu.

2. Ewentualne zmiany postanowień Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na stronie Sklepu, ze skutkiem na przyszłość. Zmiany te nie mogą naruszać praw Klientów, wynikających ze złożenia Zamówienia przed wprowadzeniem zmian.

Załączniki:

Załącznik 1 - https://blitzwolf.hu/pl/zwrot-produktu
Załącznik 2 - https://blitzwolf.hu/pl/reklamacja-produktu

Regulamin Kodów Rabatowych (Voucherów)

1. Każdy kod rabatowy może zostać wykorzystany jednorazowo - tylko jeden raz, dla tylko jednego zamówienia.

2. Kod rabatowy może zostać wykorzystany jedynie w Okresie Promocji, a z promocji mogą być wyłączone określone produkty, co oznacza, że przy ich zakupie nie można wykorzystać kodu rabatowego. Lista wyłączeń produktowych oraz okres promocji każdorazowo wskazane przy dostarczeniu kodu. Produkty wykluczone z promocji

3. Po złożeniu zamówienia kod rabatowy należy wpisać w odpowiednie pole.

4. Zniżka przysługuje wtedy, jeżeli suma cen sprzedaży produktów dodanych do koszyka przed wpisaniem kodu rabatowego przekroczy kwotę minimalną określoną w czasie trwanie promocji.

5. Jeżeli kod rabatowy został wpisany poprawnie w odpowiednie pole, a suma cen sprzedaży produktów dodanych do koszyka jest niższa niż kwota minimalna określona w czasie trwania promocji, kod rabatowy jako niewykorzystany, może zostać ponownie wpisany w wyznaczone pole, po uprzednim dodaniu do koszyka produktów za łączną cenę przewyższającą kwotę minimalną.

6. Kody rabatowe nie łączą się ze sobą.

7. W sytuacji częściowego odstąpienia od  umowy, w ramach której wykorzystano kod rabatowy kwotowy (tj. uprawniający do obniżenia wartości zamówienia o określoną kwotę), zwracana kwota odpowiada cenie produktów, co do których odstąpiono od umowy, o ile wartość zamówienia z tej umowy nadal przekracza kwotę minimalną. W przeciwnym wypadku zwracana kwota odpowiada cenie produktów, co do których odstąpiono od umowy pomniejszonej o kwotę udzielonego rabatu.

Polityka prywatności
I Postanowienia ogólne

Wprowadzenie

Generation-Tech Kft jako podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną przywiązuje szczególną wagę do bezpieczeństwa gromadzonych danych osobowych swoich klientów oraz użytkowników.
Niniejszy dokument powstał jako urealnienie zasady przejrzystości zdefiniowanej i wprowadzonej na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO. Jego celem jest zapewnienie dla osób, których dane są przetwarzane, w dowolnym czasie, w przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej informacji w zakresie m.in.: celów i podstaw prawnych przetwarzania, okresów przechowywania danych oraz przysługujących praw.
Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich sytuacji, w których Generation-Tech Kft. jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe.

Definicje

Chcąc przybliżyć pojęcia, które pojawią się na łamach tego dokumentu, wyjaśniamy:
Dane osobowe – to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, do takich danych zaliczamy m.in.: imię i nazwisko, adres e-mail, adres do dostawy, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy;
Przetwarzanie – to każda czynność wykonywana na danych osobowych, niezależnie od tego, czy to w sposób zautomatyzowany, czy nie, za przetwarzanie uznajemy m.in.: zbieranie danych, przechowywanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, usuwanie.

Administrator, Inspektor, Dane kontaktowe

Administratorem danych osobowych podmiotów określonych w pkt II - Generation-Tech jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 2012 Veresegyhaz, Mezo utca 12. Hungary.
Administrator nie wyznaczył korporacyjnego inspektora ochrony danych, dlatego odpowiedzialność ponosi Generation-Tech. Adres e-mail: info@blitzwolf.hu
Zarówno z Administratorem, jak też z inspektorem można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych listownie, na adres wskazany powyżej w pkt 4 oraz w ramach komunikacji elektronicznej na adres inspektora.

Zasady

Administrator przetwarza dane osobowe z uwzględnieniem następujących zasad:
Dane przetwarzane są tyko wtedy, gdy istnieją przesłanki dające podstawę do przetwarzania,
Dane zbierane są tylko w określonych, komunikowanych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób sprzeczny z tymi celami,
Zakres zbieranych danych jest ograniczony do niezbędnego minimum pozwalającego na realizację założonego celu,
Dane przechowywane są tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy przepisy prawa tego wymagają lub występują inne podstawy uzasadniające ich dalsze przetwarzanie,
Przetwarzane dane są uaktualniane,
Stosowane są środki techniczne i organizacyjne mające zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w tym, ochronę przed niedozwolonym i niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
Dane mogą być przekazane podmiotom, z którymi współpracujemy, a to: dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, bankom, operatorom płatności, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, podatkowe, audytowe, kurierom oraz podmiotom powiązanym kapitałowo.
Niezależnie od nin. Polityki prywatności, która jest dostępna w stronach internetowych Administratora, Administrator wypełnia obowiązek informacyjny – zgodnie z art. 13 i 14 RODO poprzez przekazanie osobom, których dane dotyczą stosownych informacji przed zebraniem od nich danych, np.: w momencie składania zamówienia lub zakładania konta w sklepie internetowym, lub w odpowiednich terminach – w przypadku, gdy dane nie są zbierane bezpośrednio od osób, których dotyczą.
Niniejsza Polityka prywatności zawiera szczegółowe informacje o przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych poszczególnych kategorii osób: klientów posiadających konto w sklepie internetowym, klientów nie posiadających konta w sklepie internetowym, subskrybentów newslettera, osób kontaktujących się z Administratorem (telefonicznie, mailowo) oraz osób, z którymi kontaktuje się Administrator (mailowo oraz telefonicznie).
Informacje na temat przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających strony internetowe prowadzone przez Administratora w związku z informacjami gromadzonymi za pośrednictwem plików cookies znajdują się w dokumencie

II Postanowienia szczegółowe

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów zarejestrowanych (posiadających konto) w sklepie internetowym

Administrator danych

Generation-Tech Kft. z siedzibą w Veresegyhaz (kod: 13-09-207607), Numer podatkowy UE: HU28764553

Dane kontaktowe   

Z administratorem danych może  Pani/Pan kontaktować się za pośrednictwem adresu email: info@blitzwolf.hu lub pisemnie na następujący adres: ul. Hungary, Veresegyhaz, Mezo utca 12.

 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy świadczenia usługi elektronicznej w postaci posiadania zarejestrowanego konta w sklepie internatowym administratora – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • jeśli robi  Pani/Pan zakupy w sklepie internetowym administratora, to również w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • jeśli chce  Pani/Pan otrzymać fakturę Vat, również w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 • ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową sprzedaży- podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • ew. w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług administratora – na podstawie  uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), 
 • udostępnienia danych jako danych kontaktowych podmiotom świadczącym usługi analizy ryzyka biznesowego oraz firmom windykacyjnym - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest eliminowanie ryzyka nawiązywania relacji biznesowych z nierzetelnymi partnerami oraz windykacja należności (art. 6 ust. 1 f) RODO).
Okres przez który dane będą przechowywane   

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

 • Przez okres, w którym będzie Pani/Pan zarejestrowanym klientem sklepu internetowego, a później do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z tą umową;
 • Przez okres realizacji umowy sprzedaży towaru, a później do czasu  do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z tą umową lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

 

Odbiorcy danych    Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi badania sytuacji gospodarczo-finansowej podmiotów gospodarczych (wywiadowniom gospodarczym) oraz firmom windykacyjnym, podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, w tym dostawcom usług IT, usług księgowych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora, firmom windykacyjnym, bankom, operatorom obsługującym płatności bankowe, obsługującym system rejestracji zwrotów i reklamacji, operatorom pocztowym, firmom kurierskim.
Przekazywanie danych poza EOG    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, z zastrzeżeniem zapisów znajdujących się w Polityce plików cookies.
Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje  Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania  Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim  Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy / świadczenia usług oraz dane przetwarzane są na podstawie zgody – przysługuje  Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora  Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może  Pani/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Przysługuje  Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Informacja o dobrowolności podania danych    Podanie danych osobowych w związku z rejestracją w sklepie internetowym i zawieraną umową sprzedaży jest dobrowolne, lecz bez podania danych osobowych, nie jest możliwa rejestracja i zakup towarów.
Profilowanie i automatyczne podejmowanie decyzji O ile wyraziła Pani/Pan zgodę na otrzymywanie newslettera, Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednak nie będzie wywoływać to wobec Pana/Pani żadnych skutków prawnych ani w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację. Profilowanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu tych danych, w tym w sposób zautomatyzowany, poprzez wykorzystanie ich do oceny i analizy osobistych preferencji i zainteresowań. Taka forma profilowania umożliwi Administratorowi dopasowanie jego oferty i kierowanych treści (newsletterów, o ile wyraziła Pani/Pan na ich otrzymywanie zgodę) do Pani/Pana zainteresowań. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na potrzeby profilowania, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów nie zarejestrowanych (bez konta) w sklepie internetowym

Administrator danych

Generation-Tech Kft. z siedzibą w Veresegyhaz (kod: 13-09-207607), Numer podatkowy UE: HU28764553

Dane kontaktowe
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna
Okres przez który dane będą przechowywane   
Odbiorcy danych   
Przekazywanie danych poza EOG   
Prawa osoby, której dane dotyczą   
Informacja o dobrowolności podania danych   
Profilowanie i automatyczne podejmowanie decyzji    

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych subskrybentów newslettera

Administrator danych

Generation-Tech Kft. z siedzibą w Veresegyhaz (kod: 13-09-207607), Numer podatkowy UE: HU28764553
Dane kontaktowe   

Z administratorem danych może  Pani/Pan kontaktować się za pośrednictwem adresu email: info@blitzwolf.hu lub pisemnie na następujący adres: ul. Hungary, Veresegyhaz, Mezo utca 12.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, w tym dostawcom usług IT, – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora, pracownikom   Administratora oraz osobom upoważnionym przez Administratora.
Okres przez który dane będą przechowywane    Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłania newslettera z informacjami o produktach i usługach Administratora.
Odbiorcy danych     Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, w tym dostawcom usług IT, – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora, pracownikom   Administratora oraz osobom upoważnionym przez Administratora.
Przekazywanie danych poza EOG    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym  z zastrzeżeniem zapisów znajdujących się w Polityce plików cookies.
Prawa osoby, której dane dotyczą   

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jako że Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o dobrowolności podania danych    Podanie danych osobowych w celach wysyłania newslettera jest dobrowolne.
Profilowanie i automatyczne podejmowanie decyzji  Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób kontaktujących się z Generation-Tech Kft. oraz osób, z którymi kontaktuje się Generation-Tech telefonicznie, mailowo, , za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz automatycznego chata

Administrator danych

Generation-Tech Kft. siedzibą w Krakowie (kod: 31-637), przy ul. Kniaźnina 12, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000287675, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, obecny organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 527-254-97-60, REGON 141053620
Dane kontaktowe

Z administratorem danych może  Pani/Pan kontaktować się za pośrednictwem adresu email: info@blitzwolf.hu lub pisemnie na następujący adres: ul. Hungary, Veresegyhaz, Mezo utca 12.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna

Udzielenie odpowiedzi na pytanie przesłane do administratora i prowadzenie korespondencji, w tym również kontakt ze strony administratora w celu udzielenia informacji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą adminisratora.

Realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Okres przez który dane będą przechowywane    Dane będą przetwarzane  przez okres utrzymywania bieżących relacji (np. odpowiedzi na pytania, wymiany korespondencji), w okresie a po ustaniu relacji przez okres roku.
Odbiorcy danych   

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, w tym dostawcom usług IT, – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora, pracownikom Administratora oraz osobom upoważnionym przez Administratora.

Przekazywanie danych poza EOG Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, z zastrzeżeniem zapisów znajdujących się w Polityce plików cookies.
Prawa osoby, której dane dotyczą   

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o dobrowolności podania danych Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi kontakt ze strony Administratora, prowadzenie z nim korespondencji i udzielenie informacji na zadane pytanie, , w tym w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Profilowanie i automatyczne podejmowanie decyzji    Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
III   Postanowienia końcowe
 1. III   Postanowienia końcowe

  1. W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości, zastrzeżeń związanych z treścią nin. Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, pozostajemy do Państwa dyspozycji i prosimy o przesłanie maila w tym przedmiocie na adres: bok@conrad.pl  lub o kontakt listowny na adres wskazany w pkt I ppkt 5.
  2. Polityka prywatności będzie poddawana procesowi stałego przeglądu i ew. zmian w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne w związku z nowymi przepisami prawa, nowymi wytycznymi organów odpowiedzialnych za nadzór nad ochroną danych osobowych. Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzanych danych osobowych.
  3. Ostatnia wersja niniejszego dokumentu z dnia 17.05.2021 r.